Przechowywanie dokumentacji medycznej i jej udostępnianie

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej budzi dużo emocji. Wynika to głównie ze względu na terminy i zasady, które trzeba spełnić, aby było to zgodne z prawem. Poniżej wyjaśniamy co stanowi dokumentację medyczną oraz co i jak długo powinno być archiwizowane, a kiedy zniszczone przez podmiot świadczący usługi medyczne. Dodatkowo prezentujemy podmioty, którym można udostępnić dokumentację oraz jakie opłaty można za to pobrać.

Czym jest dokumentacja medyczna?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną stanowi:

 • oznaczenie pacjenta (nazwisko i imię, data urodzenia,
 • płeć, adres zamieszkania i nr PESEL
 • podmiot udzielający świadczeń
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • datę sporządzenia

Zobacz: Z czego składa się dokumentacja medyczna?

Przechowywanie dokumentacji medycznej – terminy

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W kontekście powyższego twierdzenia występuje kilka wyjątków:

 • Zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – przechowywanie przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 • Zdjęcia rentgenowskie – przechowywanie przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 • Skierowania na badania – przechowywanie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano świadczenie
 • Dokumentacja dot. dzieci do ukończenia 2. roku życia – przechowywanie przez 22 lata

Po upływie wymienionych wyżej okresów, podmiot udzielający świadczeń musi zniszczyć dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Komu można udostępnić dokumentację medyczną?

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Jeśli nastąpi śmierć pacjenta, to prawo wglądu ma osoba, która została do tego upoważniona za życia pacjenta. Ponadto dokumentację udostępnić można także:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych,
 • jeśli istnieje potrzeba zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, NFZ oraz innym podmiotom opisanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w artykule 26, pkt. 3.

Forma udostępnienia dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie podmiotu, który udziela świadczeń zdrowotnych. Oprócz tego, lekarz lub klinika mogą sporządzić wyciągi, odpisy lub kopie i wręczyć je pacjentowi. Jeśli istnieje konieczność udostępnienia oryginałów dla uprawnionych podmiotów, to zostają one wydane za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Lekarz, klinika lub inny podmiot świadczący usługi medyczne może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Opłaty te są ustalane przez wymienione wyżej podmioty, jednak maksymalna wysokość opłaty nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę:

 • wyciągu lub odpisu
 • kopii dokumentacji medycznej
 • kopii dokumentacji medycznej, sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych