Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna?

Wszyscy dziś zastanawiają się od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna. Aktualnie obowiązek prowadzenia elektronicznej kartoteki pacjenta dotyczy placówek udzielających świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakres, w którym musi być prowadzona określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku.

Mimo tego, że obowiązek póki co dotyczy tylko publicznych placówek, to prywatne przychodnie także chętnie korzystają z EDM. Przyczyną jest głównie chęć uproszczenia procesów w klinice. Kliniki wykorzystują do tego systemy medyczne oferujące prowadzenie dokumentacji medycznej w formie cyfrowej.

Zakres EDM w placówce NFZ

Zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy to jedne z pierwszych dokumentów wdrożone w ramach EDM. W formie elektronicznej występują od dnia 1 grudnia 2018 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. ws. EDM wskazuje kolejne obszary, które podlegają cyfryzacji. Od 1 stycznia 2019 roku w formie elektronicznej muszą być także prowadzone:

  • Informacje o rozpoznaniu choroby zawierające informacje o urazach lub innych problemów zdrowotnych rozpoznanych w wyniku przeprowadzonych badań, udzielonych świadczeń zdrowotnych, a także zaleceń w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala i powód tego ostatniego.
  • Informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, o sposobie leczenia, rokowaniach, zażywanych przez pacjenta lekach łącznie z harmonogramem ich przyjmowania oraz dawkowaniem, specjalnych produktach i zaleceniach żywieniowych, a także o wyznaczonych wizytach kontrolnych.
  • Karty informacyjne z leczenia szpitalnego – po zakończeniu leczenia w szpitalu lekarz sporządza kartę informacyjną na podstawie historii choroby danego pacjenta. Karta zawiera informacje na temat rozpoznanej choroby i zastosowanej metody leczenia oraz wyników przeprowadzonych badań. W razie potrzeby lekarz prowadzący umieszcza w karcie informacje o czasowej niezdolności do prac lub/i rokowaniach do wykonywania dotychczasowego zawodu. Karta informacyjna zawiera również informacje o lekach i materiałach medycznych przepisanych na receptach oraz terminy wizyt kontrolnych i konsultacji.

Na dzień dzisiejszy nie jest obowiązkowe prowadzenie w postaci elektronicznej historii choroby. W przypadku placówki wykonującej działalność leczniczą, jako „świadczenia szpitalne” (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Oraz historii zdrowia i choroby w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyjątkiem świadczeniodawcy realizującego podstawową opiekę zdrowotną lub wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej.</p>

E-recepta i e-skierowania – terminy

Środowisko medyczne zastanawia się także od kiedy będzie obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna dotycząca e-recepty i e-skierowań. Rozporządzenia Ministra Zdrowia wskazały konkretne terminy, od których dany dokument musi być prowadzony w formie cyfrowej. Stąd wiadomo już, że recepta może być wystawiana w formie papierowej przez lekarzy do 31 grudnia 2019 roku niezależnie od tego, czy jest placówką publiczną czy prywatną. Skierowania do specjalistów mogą być wystawiane w formie tradycyjnej do dnia 31 grudnia 2020 roku. Przepisy mają na celu usprawnienie obiegu informacji związanych z pacjentem oraz stopniowej rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów. To przyczyni się do skuteczniejszej ochrony tajemnicy lekarskiej.  

Podsumowanie – od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna


Zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy to jedne z pierwszych dokumentów wdrożone w ramach cyfrowej dokumentacji. eZLA obowiązują od 1 grudnia 2018 roku.
Informacje o rozpoznaniu choroby oraz dla lekarza kierującego do poradni i karta informacyjna z leczenia szpitalnego obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.
Recepty w formie cyfrowej będą obowiązywać dla wszystkich świadczeniodawców od 1 stycznia 2020 roku.
Wystawienie e-skierowania będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Zobacz też: Cyfryzacja w polskiej służbie zdrowia